• VISIOON

  Loomus on loomade eestkosteorganisatsioon. Loomade eestkoste tähendab kõikide loomade huvide ja loomuomaste õiguste kaitset ning loomade huvide esindamist ühiskondlikes aruteludes. Loomus esindab eelkõige nende loomade huve, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnaha tootmiseks.
  Loomuse eesmärkideks on loomatemaatika tähtsuse tõstmine Eesti ühiskonnas; loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamine; loomakaitsepoliitika kujundamine.

  Loomus tegutseb selle nimel, et arvestataks kõikide loomade huvidega, keda tööstustes kasutatakse. Tähelepanu tuleb pöörata adekvaatsete lahenduste väljatöötamisele, mis tagaksid loomade heaolu ning huvide kaitse. Selle eesmärgi saavutamiseks tehakse koostööd ametkondadega, veterinaaridega, valdkonna ekspertidega ning teiste loomakaitse organisatsioonidega. Oma seisukohtades toetutakse kogemusele ja teadusuuringutele.

  Loomad ei saa ise enda eest rääkida, neil on hääleks vaja nende heaolust hoolivate inimeste organisatsiooni. Loomuse tegevusvaldkonnad on üksikjuhtumite lahendamisest laiemad, kuna neli valdkonda, millega organisatsioon tegeleb, eeldavad mõtteviiside muutust. Seda saab esile kutsuda vaid pikaajaliste kampaaniate läbi, mis puudutavad kõiki ühiskonna kihte.

  Loomus on sellise loomade kohtlemise vastu, mis valmistab loomadele kannatusi võib takistab oluliselt nende liigiomast käitumist. Loomuse eesmärgiks on, et loomade heaolu ja õiguseid võetaks praegusest paremini arvesse nii seadusandluses, järelevalves kui ka meie igapäevases suhtlemises loomadega.

  Iga loom on väärtus iseenesest. Loomadel on õigus liigiomaseks käitumiseks, mida ei tohiks kunstlikult muuta. Lisaks on loomadel õigus eluks ja surmaks ilma ebavajaliku valu ja piinata.

  Loomus kiidab heaks looma ja inimese vastastikuse koostöö, millest mõlemad kasu saavad.

  Loomuse arvates on küsitav loomade tapmine inimeste teisejärguliste vajaduste jaoks. Loomus tahab tagada ühiskonnas kasutatavatele loomadele parima võimaliku elukvaliteedi nende eluajal ja tegutseb aktiivselt loomade heaolu suurendamiseks. Loomade pidamine ei saa tekitada loomadele kannatusi ja inimene peab tagama loomale liigiomase ning isikust lähtuva heaolu. Majanduslikud asjaolud ei tohi olla põhjuseks loomade heaolu nõrgenemisele.

  Loomade eestkoste organisatsioon Loomus on välja kasvanud mitme loomakaitseorganisatsiooni koostööst ja kandis kuni 2014. aastani nime Kuulikodu.

 • KARUSLOOMAD

  Karusloomakasvandustes kasvatatakse tänapäeval rebaseid, naaritsaid, küülikuid, nutriaid, kährikuid, tšintšiljasid ja teisi loomi. Karusnahatööstus on juba olemuslikult ebaeetiline; farmides puudub loomadel võimalus elada liigiomast elu ja väikestes traatpuurides ei ole võimalik tagada loomade heaoluks vajalikke tingimusi. Kaasaegses maailmas ei ole karusnahkade järele enam praktilist vajadust, kuid sellegipoolest on karusnahatööstuse aastane toodang maailmas umbes 50 miljonit nahka. Loomi vangistatakse ja koheldakse julmalt ainult inimese edevuse ja glamuuriihaluse tõttu. Üle poole toodangust läheb karusnahksete detailide ja aksessuaaride valmistamiseks, mille praktiline väärtus on veelgi küsitavam. Karusloomafarmide tegevus tekitab ka keskkonnaprobleeme. Loomus tegutseb selle nimel, et karusloomafarmide tegevus Eestis lõpetataks.

  KATSELOOMAD

  Loomuse üheks eesmärgiks on loomkatsete lõpetamine. Esmajärjekorras tuleb lõpetada katsed, mis valmistavad loomadele valu ja kannatusi. Loomus pooldab alternatiivsete loomkatsete arendamist ja kasutuselevõttu ja teaduse ja terviseteenuste arendamist sel moel, et inimeste ja loomade tervist parandataks ilma loomkatseteta. Nii kaua kui loomkatseid tehakse, on vaja hoolitseda selle eest, et need loomadele kannatusi ei valmistataks ja loomade elukorraldus oleks katsete ajal võimalikult loomuomane. Teaduse ja tarbijate turvalisuse nimel võib praegu loomadele seaduslikult valmistada märkimisväärseid kannatusi. Ainult osa katsetest on meditsiinilised ja nendest katsetest toob inimesele kasu ainult väike osa. Loomi kasutatakse ka keemiatööstuse toodete testimisel. Loomade teaduslik katsetamine on eriti suurenenud geenitehnoloogia arenedes. Alternatiivsete katsete väljatöötamist ei rahastata nii palju kui loomkaitseid.

  PÕLLUMAJANDUSLOOMAD

  Põllumajanduses kasvatatakse loomi üha rohkem intensiivpõllumajanduse põhimõtetel. Pidamistingimused tekitavad liikumist vajavatele ja sotsiaalsetele loomadele stressi. Kui loomi on palju, siis on loomade isiklikke vajadusi ja heaolu raske kindlustada. Loomad võivad saada tapamajja viies karmi kohtlemise osaliseks. Enamus loomi elab terve elu ahistavates tingimustes, nende võimalus elada liigiomast elu on äärmiselt väike. Loomade heaolu järelevalvet tuleks tunduvalt tõhustada, suurtootmises kasutatavate loomade arvu tuleks järkjärgult vähendada. Loomus pooldab loomasõbralikku elulaadi.

  MEELELAHUTUSLOOMAD

  Loomade kasutamine meelelahutuses, sealhulgas tsirkuseetendustes ei ole inimese funktsioneerimiseks vajalik ega põhjendatud. Loomi kasutavad tsirkused ei ole Eesti kultuuri pikaajaliselt väljakujunenud osa. Eestisse sissetoodud rändtsirkused liiguvad etenduste vahelisel ajal pikki vahemaid, mis tekitab loomadele stressi ja nende heaolu ei ole tagatud. Metsloomade treenimine meelelahutuse eesmärkidel ei võimalda loomadele, eriti metsloomadele, loomulikku elu ja annab vaatajatele väärastunud pildi loomade toimimisest vajadustest. Märkimisväärne hulk Eesti inimesi on võtnud seisukoha, et loomade kasutamine tsirkustes tuleks keelustada. See on ka Loomuse seisukoht ja eesmärk.

 • MEEDIA- JA TURUNDUSKOOLITUSED

  Meediasuhted,
  PR strateegia ja taktika,
  kommunikatsiooniplaanid (korporatiivsed või projektipõhised),
  pressiteadete koostamine, toimetamine ja edastamine ning follow-up,
  kriisikommunikatsioon,
  artiklid,
  siselehed jm tekstilised sise-või välismaterjalid,
  konsultatsioon,
  MTÜ turundus, kampaaniad

  LOOMAKAITSE KOOLITUSED

  Mida mõeldakse loomade õiguste all? Mis on loomade eestkoste?
  Loomakaitse valdkonna seadusandlus Eestis.
  Lühike loomafilosoofia ja -eetika ülevaade.
  Lobitöö võimalustest ja seadusandluse mõjutamisest Eestis ja Euroopas
  Loomakaitse organisatsioonide tegevusest Eestis

  KOOLITAJATEST

  Meedia- ja turunduskoolituse läbiviijad omavad pikaajalist meediatöö kogemust MTÜdes, era- ja avalikus sektoris. Eesti, inglise ja soome keelt oskavad koolitajad on õppinud Tallinna, Tartu ja Helsingi ülikoolides. 

Loomakaitse koolituste läbiviijad omavad pikajalist praktilist ja teoreetilist kogemust loomakaitse tegevuses.

  KÜSI PAKKUMIST!

  info@loomus.ee; +3725287566
  Pakkumistes põhjalikum info koolitusvõimaluste ja koolitajate kohta.

 • Loomuse põhikiri

  Loomuse toetajaliikme statuut

  Loomuse 2012. aasta majandusaasta aruanne
  Loomuse 2013. aasta majandusaasta aruanne
  Loomuse 2014. aasta majandusaasta aruanne
  Loomuse 2015. aasta majandusaasta aruanne
  Loomuse 2016. aasta majandusaasta aruanne

   

  Loomus on liitunud Vabaühenduste eetikakoodeksiga.

  Loomus jälgib oma töös annetuste kogumise head tava.

 • Loomuse logo (pdf).Raamat “Loomade poolt”
 • Bont_voor_dieren733786_260130034123248_1859395470_n

  419868_10151379167195301_1286587776_n-2

  EestiLoomakaitseSelts_logo_2048px_RGB

  OMAlogo

  logoVarjupaikade MTY logo

  188902_151912674870035_5491484_n

  550116_324664394272821_1600894354_n

  kassi logo
 • EESTI

  Eesti Vegan Selts: Infoportaal vegan.ee

  Eesti loomaõiguslaste liikumine Loomade Nimel

  VÄLISMAA

  Soome loomakaitseliit Animalia

  Soome loomaõiguslaste liikumine Oikeutta Eläimille

  Rahvusvaheline loomakaitseorganisatsioonide koalitsioon Fur Free Alliance