MTÜ Loomuse visioon ja eesmärgid

Loomus on loomade eestkoste organisatsioon.

Loomus esindab eelkõige nende loomade huve, keda kasutatakse põllumajanduses, loomkatseteks, meelelahutustööstuses ja karusnaha tootmiseks.

Loomade eestkoste tähendab kõikide loomade huvide ja loomuomaste õiguste kaitset ning loomade huvide esindamist ühiskondlikes aruteludes.

Loomuse eesmärkideks on loomatemaatika tähtsuse tõstmine Eesti ühiskonnas; loomasõbraliku mõtlemise, käitumise ja tarbimise leviku suurendamine; loomakaitsepoliitika kujundamine.

Loomus tegutseb selle nimel, et arvestataks kõikide loomade huvidega, keda tööstustes kasutatakse. Tähelepanu tuleb pöörata adekvaatsete lahenduste väljatöötamisele, mis tagaksid loomade heaolu ning huvide kaitse. Selle eesmärgi saavutamiseks tehakse koostööd ametkondadega, veterinaaridega, valdkonna ekspertidega ning teiste loomakaitse organisatsioonidega. Oma seisukohtades toetutakse kogemusele ja teadusuuringutele.

Loomad ei saa ise enda eest rääkida, neil on hääleks vaja nende heaolust hoolivate inimeste organisatsiooni. Loomuse tegevusvaldkonnad on üksikjuhtumite lahendamisest laiemad, kuna neli valdkonda, millega organisatsioon tegeleb, eeldavad mõtteviiside muutust. Seda saab esile kutsuda vaid pikaajaliste kampaaniate läbi, mis puudutavad kõiki ühiskonna kihte.

Loomus on sellise loomade kohtlemise vastu, mis valmistab loomadele kannatusi võib takistab oluliselt nende liigiomast käitumist. Loomuse eesmärgiks on, et loomade heaolu ja õiguseid võetaks praegusest paremini arvesse nii seadusandluses, järelevalves kui ka meie igapäevases suhtlemises loomadega.

Iga loom on väärtus iseenesest. Loomadel on õigus liigiomaseks käitumiseks, mida ei tohiks kunstlikult muuta. Lisaks on loomadel õigus eluks ja surmaks ilma ebavajaliku valu ja piinata.

Loomus kiidab heaks looma ja inimese vastastikuse koostöö, millest mõlemad kasu saavad.

Loomuse arvates on küsitav loomade tapmine inimeste teisejärguliste vajaduste jaoks. Loomus tahab tagada ühiskonnas kasutatavatele loomadele parima võimaliku elukvaliteedi nende eluajal ja tegutseb aktiivselt loomade heaolu suurendamiseks. Loomade pidamine ei saa tekitada loomadele kannatusi ja inimene peab tagama loomale liigiomase ning isikust lähtuva heaolu. Majanduslikud asjaolud ei tohi olla põhjuseks loomade heaolu nõrgenemisele.

Loomade eestkoste organisatsioon Loomus sündis 2014. aasta mais.