↓↓ SCROLL DOWN FOR ENGLISH ↓↓

IX Rahvusvaheline loomaõiguste konverents

ANIMAL FUTURES 2024

Loomaõigusluse (ümber)hindamine: strateegiad, dilemmad ja suunad

17.-18. mai 2024, veebis

Selleaastasel konverentsil analüüsitakse kriitiliselt loomade eestkostet, veganliikumisi ning veganlust üle maailma ja uuritakse, kuhu need teel on.

Iga sotsiaalne liikumine ja aktivismivorm järgib mingit strateegiat, mis tugineb teatud eeldustele. Need eeldused võivad peidetuks jääda või võetakse neid enesestmõistetavana ning tihti ei sea neid kahtluse alla ei laiem üldsus ega ka liikumise aktiivsed osalised ise. Strateegiaid kujundavad mitmesugused omavahel seotud tegurid, näiteks aktivistide isiklikud teadmised, väärtused ja kogemused, aga ka konkreetsete kohtade laiemad sotsiaalsed, kultuurilised ja ajaloolised tõigad. Kuna loomade eestkoste ja veganliikumised on üleilmastunud, mõjutavad ka kohalikke variante teatud hegemoonilised ideoloogiad. Näiteks viimastel aastatel on suurt osa loomade eestkostest ja veganliikumisest üha enam mõjutamas utilitaarsest mõtteviisist võrsuv efektiivse altruismi filosoofia ja praktika, mida on samas kritiseerinud teadlased ja aktivistid, kes eelistavad intersektsionaalseid feministlikke lähenemisviise. Efektiivsest altruismist lähtuva aktivismi populaarsust võib osaliselt seostada ühiskonna suurema neoliberaliseerumisega; selle taktika viib teatud tüüpi loomaõigusluseni, mis tõstab esile teatud loomad ja teguviisid, jättes teised tähelepanuta.

Strateegiad, millele loomaõiguslikud ja veganorganisatsioonid ning aktivistid teadlikult või teadvustamata toetuvad, kujundavad nende tegevust ja tegevuste tagajärgi nii olevikus kui tulevikus. Ka nende potentsiaal kaasata loomaõiguslusse erineva positsiooniga inimesi on erinev.

Konverents toimub inglise keeles. Ootame ettekandeid nii teadlastelt kui aktivistidelt. Teretulnud on ka paneeldiskussioonid, postrid, etendused, filmid, näitused ja muu, mis läheneb konverentsi teemale loominguliselt. Palume saata ettekande teesid või esinemise lühitutvustuse (kuni 300 sõna) koos esineja lühitutvustusega (kuni 100 tähemärki) aadressile conference@loomus.ee hiljemalt 29. veebruariks 2024.

Loe lähemalt: kutse ettekanneteks

Ettekandeid esitatakse otseülekandena veebis. Kõik osalejad on vahetult pärast konverentsi 18. mail oodatud ühepäevasele võrgustikukohtumisele Tallinnas. Praktiline info (sh kõnelejad, kava ja registreerimine) avaldatakse 2024. aasta kevadel.

Konverentsi korraldavad Loomus ja Eesti Vegan Selts.

___________________________________________

9th International animal futures conference

ANIMAL FUTURES 2024

(Re)visioning animal advocacy: strategies, dilemmas and directions

17-18 May 2024, online

This conference critically examines the current state and possible futures of the animal advocacy and vegan movements and veganism in various parts of the world, asking where these movements are headed.

All social movements and forms of activism operate according to certain strategies, stemming from particular assumptions. Yet, often these remain implicit, unquestioned, taken for granted and unexamined, not only by the general public, but also by active participants of the movement themselves. These strategies are shaped by various interrelated factors, such as the personal knowledge, values and experiences of activists as well as broader social, cultural and historical circumstances in particular sites of activism. As the animal advocacy and vegan movements have become increasingly global, local activisms are shaped by certain hegemonic ideologies. For instance, in recent years, the philosophy and practice of effective altruism, stemming from utilitarian thought, has increasingly influenced many segments of the animal advocacy and vegan movements, and received criticism from scholars and activists using intersectional feminist approaches. The popularity of effective activism can in part be traced to increasing neoliberalisation of societies, while its tactics lead to certain kinds of animal activism which bring certain animals and practices into the spotlight while neglecting others.

The strategies that vegan and animal advocacy organisations and activists deliberately or unknowingly adopt shape their activities and the consequences of those both in the present and in the future. Different tactics also have different potential for including variously positioned humans in animal activism.

The working language of the conference is English. We look forward to contributions from scholars and activists. We also welcome panel discussions, posters, performances, films, exhibitions, and other formats that creatively engage with the conference theme. Please send your abstract or description (up to 300 words) of the proposed event and your short biographical note (up to 100 characters) to conference@loomus.ee by February 29, 2024.

Read more: Call for Papers

Presentations will take place online and will be live-streamed, but we encourage participants to join us in Tallinn on 18 May for a post-conference networking event. All practical information (accepted speakers, programme, registration) will be announced in early 2024.

The conference is organised by Loomus and Estonian Vegan Society.