MTÜ Loomus vabatahtlikuna luban, et:

  1. olen tutvunud ja järgin kokkuleppeid ja tavasid, millega Loomus on liitunud. Loomus on liitunud vabaühenduste eetikakoodeksi, annetuste kogumise hea tava ja mitmekesisuse kokkulepega. Tehes vabatahtlikku tööd ma ei astu vastuollu nende põhimõtetega.
  2. ei levita omale usaldatud infot Loomuse siseasjadest. Olenevalt vabatahtliku töö sisust võib vabatahtlikuna vaja minna organisatsioonisisest infot, nt isikuandmed, paroolid, tegevusplaanid jne. Seda infot väljapoole organisatsiooni ma ei levita.
  3. suhtun teistesse lugupidavalt ja heatahtlikult. Luban austada vabatahtlikke, aktiviste ja kõiki teisi isikuid nii Loomuses, teistes organisatsioonides kui ka väljaspool organisatsioone. Austan nende arvamusi ka siis, kui need minu omadega ei ühti. Mõistan, et minu käitumine ja sõnavõtud mõjutavad ka Loomuse mainet, ning luban hoida Loomuse head mainet.
  4. mõtlen läbi, milline tegevus on minu oskuste ja võimaluste juures minule jõukohane. Luban teha tööd omale jõukohases mahus ning täita õigeaegselt ülesanded, mis olen omale võtnud.
  5. küsin abi kohe, kui mul seda vaja on. Luban vabatahtlikku tööd tehes hoida oma vaimset ja füüsilist tervist, jättes omale ka piisavalt vaba aega ennetamaks läbi põlemist. Kui soovin mõneks ajaks vabatahtlikust tööst või omale võetud ülesandest puhkust võtta, siis annan sellest varakult teada, et teised saaksid sellega arvestada.

As a volunteer of NGO Loomus, I promise that:

  1. I have read and will follow the agreements and practices to which Loomus has joined. Loomus has joined the NGO Code of Ethics, Good Practice for Fundraising (they do not have this in English) and Diversity Agreement. By volunteering, I do not run counter to these principles.
  2. I will not share information entrusted to me about Loomus’ internal affairs. Depending on the content of the volunteer work, the volunteer may need internal information such as personal information, passwords, action plans, etc. I will not share this information outside the organization.
  3. I will treat others with respect and kindness. I promise to respect volunteers, activists and all others in Loomus, in other organizations and outside organizations. I respect their opinions even if they do not agree with mine. I understand that my behavior and statements will also affect Loomus’ reputation, and I promise to maintain Loomus’ good reputation.
  4. I think about what activities are within my means and abilities. I promise to finish tasks I have taken on time and not to take tasks I cannot handle or finish.
  5. I will ask for help as soon as I need it. By promising to volunteer, I promise to maintain my mental and physical health, while also leaving enough free time to prevent burnout. If I want to take time off from volunteering or assignments for a while, I will let Loomus know early so that others can take it into account.