Erakondade vastused enne Riigikogu valimisi 2015

Erakondade vastused:

Kas pooldate karusloomakasvanduste keelustamist Eestis?
Kas pooldate loomatsirkuste keelustamist Eestis?

 

SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND

Sotsiaaldemokraadid peavad vajalikuks loomade heaolu tagamise läbi loomale kohaste kasvu­ ja elutingimuste tagamise. Sellest lähtuvalt, on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna seisukohad karusloomafarmide keelustamise ning metsloomade kasutamisest tsirkustes järgnevad:

1. Karusloomafarmide tegevuse keelustamine Karusloomafarmide keelustamine on samm eetilisema käitumise poole, millega taunime loomade kasvamist ebamõistlikes ja mittelooduslikes keskkondades. Sotsiaaldemokraatide 2015. aasta valimisprogrammi kuulub kindel seisukoht: kaotame karusloomafarmid, kus kasvatatakse tehistingimustes võõrliike.

2. Metsloomade kasutamise keelustamine tsirkustes Sotsiaaldemokraatide arvates tuleb loomadele tagada nii kasvuks kui ka eluks looduslik keskkond ning loomade kasutamine meelelahutusäri huvides on väär. Sotsiaaldemokraadist põllumajandusministri Ivari Padari juhtimisel valmistab põllumajandusministeerium ette loomakaitseseaduse muudatusettepanekut, mille kohaselt keelatakse ahvide, elevantide, suurte kaslaste ning karude kasutamine tsirkuste tegevustes.

 

ISAMAA JA RES PUBLICA LIIT

1. Tegemist on teemaga, mis paljudes Euroopa riikides on esile kutsunud elvad arutelud ja tosised vastasseisud erinevate huvirühmade vahel. Ka Eestis peaks karusloomaksvatuse täielikku keelustamise üle toimuma avatud arutelu. Ühiskonna valik peaks olema teadlik. IRL kujundab oma erakondliku seisukoha osalise voi täieliku keelustamise kohta arutelu käigus.

2. Loomade kasutamine tsirkuses on ainult väike osa loomadega seotud teemadest. Loomade kasutamine inimtegevuse erinevates valdkondades vajab samuti pohjalikku arutelu. Loomade kasutamine teaduslikel, meditsiinilistel, majanduslikel, meelelahutuslikel (tsirkus, sport), jahinduses, abistavs-teenindavas (teenistuskoerad, pimedate juhtkoerad, loomade karjatamine) rollis aga ka loomaiad ja loomapargid ning lemmikloomade kohtlemine on teemad, mis vajavad täpsemaid regulatsioone. Pollumajandusministeeriumis ettevalmistamisel oleva eelnou osas kujundab IRL oma seisukoha peale eelnou valmimist.

REFORMIERAKOND

1. Põllumajandusministeeriumi kinnitusel vastavad kõik täna Eestis töötavad karusloomakasvandused Euroopa Liidu nõuetele. Kui karusloomafarme peetakse nõuetekohaselt, siis ei pea neid ära keelama. On väga oluline, et järgitakse kõiki kehtestatud reegleid. Peab olema piisavalt ruumi, valgust ja turvalisust, et loomad tunneksid ennast võimalikult hästi. Kui karusloomi peetakse, peab see toimuma võimalikult keskkonnasõbralikul moel. Lubamatu on vee- ja pinnasereostus, ohtlike kemikaalide käitlemise korral nende leke, aga ka loomade lahtipääsemine. Karusloomade pidamine on rangelt reguleeritud ning nõuete täitmise üle on piisav järelevalve.

2. Eestis ei ole paikseid metsloomi kasutavaid tsirkuseid. Rändtsirkuste puhul on vaja kontrollida, kas sealne tegevus vastab kehtivale seadusandlusele. Metsloomadele, nagu ka kõigile teistele loomadele, tuleb tagada liigiomased tingimused. Loomakaitseseadus ütleb selgelt, et tuleb vältida loomale füüsiliste ja vaimsete kannatuste põhjustamist.

KESKERAKOND

1. Keskerakond on seda meelt, et karusloomafarmid peaksid olema Eestis keelustatud.

2. Keskerakond ei pea mõistlikuks tsirkuses metsloomade kasutamist kuna tihti ei suudeta kontrollida, kas tsirkus kohtleb neid loomasõbralikult ning millised on loomade elamistingimused.

EESTIMAA ROHELISED

Programmist:
Kaitseme loomi julmade inimeste eest. Nende inimeste karistusi, kes põhjustavad loomadele tahtlikult füüsilist valu, kannatusi või kohtlevad neid eriti julmal viisil, tuleb oluliselt karmistada. Loomi väärkohelnud isikult tuleks kogu eluks loomapidamisõigus ära võtta. Loomakaitsega tegelevatele kodanikeühendustele tuleb anda suuremad õigused loomade sisuliseks kaitseks.

21.  Lõpetame loomade piinamise karusloomakasvandustes ja loomatsirkustes.

22.  Loome üleriigilise lemmikloomade registri ja aitame täita kiipimiskohustust! Vaid see lõpetab loomahülgajate karistamatu tegutsemise.

VABAERAKOND

Vabaerakond ei ole lühikese tegutsemisaja jooksul läbi viinud erakonnasisest arutelu nendes küsimustes.