Vabariigi Valitsuse seisukoht Loomuse algatatud pöördumisele “Keelustame Eestis zoofiilia”

Eestis on seksuaalvahekord loomaga hetkel n-ö hall ala – see ei ole lubatud, aga keelatud ka ei ole. 2023. aastal alustas Loomus kampaaniat zoofiilia keelustamiseks Eestis, mille üks osa on rahvaalgatus, mis kogus lühikese ajaga 4422 allkirja. Rahvaalgatus oli Riigikogu õiguskomisjonis 23. oktoobri, kust see suunati Vabariigi Valitsusele seisukoha võtmiseks.

Riigikantselei edastas 10.11.2023 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile ning Justiitsministeeriumile MTÜ Loomus algatatud kollektiivse pöördumise „Keelustame Eestis zoofiilia“, mille Riigikogu õiguskomisjon esitas Vabariigi Valitsusele seisukoha kujundamiseks ja pöördumisele vastamiseks.

Vabariigi Valitsuse seisukoht Loomuse algatatud pöördumisele “Keelustame Eestis zoofiilia”:

“Täname Teid probleemi tõstatamise eest. Regionaal- ja Põllumajandusministeerium (edaspidi REM) on jätkuvalt seisukohal, et loomaga suguühtesse astumine on igal juhul käsitletav looma suhtes lubamatu teona loomakaitseseaduse (edaspidi LoKS) § 4 ja § 662 mõttes või looma julma kohtlemisena karistusseadustiku § 264 mõttes. Iga juhtumi asjaolusid hinnates saab teha otsuse, kas tegu on väärteo või kuriteoga.

Teie poolt algatatud kollektiivsest pöördumisest nähtub, et ühiskonnas on ebaselge arusaam, kas loomaga suguühtesse astumine on talle valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi põhjustav tegu ning mahub LoKS § 4 lõikes 1 määratletud looma suhtes lubamatu teo mõiste alla. Meie selgitused ja kinnitused, et see tegu sinna alla mahub, ei ole osutunud probleemi lahendamiseks piisavaks.

REM on koostamas LoKS-i muutmise seaduse väljatöötamiskavatsust (edaspidi VTK), mille valmimise tähtaeg on 2024. aasta mais. Selles kaalutakse muude lubamatute tegude elluviimise tagajärgede ja karistusmäärade muutmise seas ka zoofiilia, loomaporno valmistamise, omamise ja levitamisega seotud küsimusi ning analüüsitakse, kas parim probleemi lahendamise viis on LoKS-i muutmine ning kas vajalik on kaaluda ka karistusõigusliku sekkumise muutmist.

Lõpliku seisukoha antud küsimuses kujundame VTK analüüsi käigus. VTK koostamise ja menetlemise protsessist teavitame Teid täiendavalt.”