Kaebus Euroopa Ombudsmanile: Euroopa Komisjon ei ole suutnud kinni pidada loomade heaolu puudutavatest lubadustest

Esimest korda esitasid enam kui 30 loomakaitseorganisatsiooni, sh Loomus, Euroopa Ombudsmanile ametliku kaebuse selle kohta, et EuroopaKomisjonei järginud oma kohustust Euroopa kodanikualgatusele, milles 1,4 miljonit kodanikku taotles puuride keelustamist.

EuroopaKomisjon (EK) lubas 2021. aasta juunis avaldatud vastuses Euroopa kodanikualgatusele (ECI) “End the Cage Age” ehk “Lõpp puuriajastule”, et esitab 2023. aasta lõpuks seadusandliku ettepaneku puuride kasutamise järkjärguliseks lõpetamiseks ja seejärel keelamiseks. Kuid hiljuti avaldatud veel alles jäänud poliitilise ametiaja tööprogrammis puudus vastav määrus, mis oleks pidanud plaani sisaldama. See tähendab, et see määrus soovitakse jätta järgmise komisjoni koosseisu hooleks, tekitades ebakindlust, millal lubatud määrus üldse avaldatakse.

Oma kaebuses ombudsmanile selgitasid organisatsioonid, et EK eiole pärast Euroopa kodanikes õiguspäraste ootuste tekitamist toiminud kooskõlas Euroopa kodanikualgatust reguleerivate eeskirjadega. Need puudused viitavad haldusomavoli juhtumile, pidades silmas nii määrust (EL) 2019/788 kui ka Euroopa kodanikualgatuste kui riikidevahelise demokraatia vahendi eesmärki. Enne oma lubadusest taganemist kinnitas EK korduvalt, et töötab 2023. aasta ajakava nimel, kusjuures tervise ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides mainis seda tähtaega korduvalt komisjoni avalikes vastustes.

Enne ametliku kaebuse esitamist ombudsmanile palusid organisatsioonid ühises pöördumises komisjonil ametlikult esitada kindel tähtaeg seadusandlike ettepanekute avaldamiseks praeguse tähtaja jooksul, et täita oma kohustust Euroopa kodanikualgatuse “End the Cage Age” ehk “Lõpp puuriajastule” osas. Ometi eiole EK sellele taotlusele ammendavat vastust andnud.

“EuroopaKomisjon on andnud oma lubaduse rohkem kui miljonile inimesele üle Euroopa ning sellest lubadusest taganeda püüdmine on vale,” kommenteeris Loomuse juhatuse liige Anu Tensing. “Puuride keelustamine on õige vahesamm loomasõbralikuma ühiskonna nimel ning see oleks tohutu pettumus, kui Euroopaei suudaks isegi sellega hakkama saada.”

Puuris pidamise keeld puudutaks kanu, emiseid, vasikaid, küülikuid, vutte, parte ja hanesid. Kodanikualgatusele “End the Cage Age” ehk “Lõpp puuriajastule” kogus allkirju üle 170 organisatsiooni üle Euroopa, Eestis aitas allkirju koguda Loomus.

Lisaks kõnealusele algatusele kutsusid 1,5 miljonit kodanikku EK-d üles keelustama ka karusloomakasvatuse ja karusnahatoodete turundamist Euroopas, millele ootavad ka vastust nii kodanikud kui loomakaitseorganisatsioonid. Viimases Eurobaromeetri uuringus ütles valdav enamus Euroopa kodanikest selgelt, et soovib, et EL teeks loomade kaitsmiseks rohkem.

Loomadeheaolu käsitlevate ajakohastatud õigusaktide avaldamisega viivitamine võib kalliks maksma minna ka Euroopa põllumajandustootjatele ja toidukäitlemisettevõtetele, kuna praegu on vaja põllumajandussüsteemidesse reinvesteerida ja kui nad ei saa selget suunist, võivad nad investeerida süsteemidesse, mis eiole tulevikukindlad. Kuigi puuride järkjärgulise kaotamise määrus on jätkuvalt menetluses, kannatab Euroopas puurides igal aastal 700 miljonit põllumajanduslooma.