Loomus ja Eesti Loomakaitse Selts kutsuvad EL-i takistama veebipõhist ebaseaduslikku loomakaubandust

Euroopa Komisjon on tegemas ettepanekuid digiteenuste õigusakti (DSA, Digital Services Act) muutmiseks, mistõttu kutsuvad loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja Eesti Loomakaitse Selts koos üleeuroopalise lobiorganisatsiooni Eurogroup for Animals ja teiste selle liikmetega üles arvesse võtma ettepanekuid, mis takistavad veebipõhist ebaseaduslikku loomakaubandust.

Eurogroup for Animals on koos oma liikmetega kirja pannud järgmised ettepanekud:

  1. Ebaseaduslikult müüdud loomi tuleb võtta kui ebaseaduslikku kaubaartiklit.
  2. Reklaamide heakskiitmisele tuleb kehtestada efektiivne hoolsuskohustus.
  3. Tuleb rakendada ennetavat informatsiooni kontrollimise protsessi.
  4. Mitte lubada avaldada tekste, mis on valed või eksitavad.
  5. Tagada õigusraamistik, mis sobib pikaajaliste väljakutsete ja tehnoloogia arenguga.

“Ebaseaduslik lemmikloomade kaubandus on probleem, mis ei tunne riigipiire, ning lemmikloomad on teema, mis mõjutab pea kõiki isiklikult. Seetõttu on oluline teha koostööd nii organisatsioonide vahel kui ka üle Euroopa,” sõnas Loomuse juhatuse liige Anu Tensing.

Eesti Loomakaitse Selts on lemmikloomade kaubandusega seotud probleemidega tegelenud juba aastaid. “Kahjuks on ka Eesti ebaseadusliku ja ebaeetilise lemmikloomaäriga tihedalt seotud. Eestlased on Euroopa turul nii müüjate kui ka ostjate rollis. Lisaks koertele ja kassidele müüakse seesugusel turul ka pisi- ja eksootilisi loomi. Seadusevastase loomakaubanduse all kannatavad nii loomad kui ka inimesed,” kommenteeris Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige Geit Karurahu.

Ebaseaduslik lemmikloomade kaubandus mõjutab kõiki EL-i liikmesriike, seega on loomaorganisatsioonide hinnangul üksnes kogu EL-i hõlmav lahendus suuteline seda probleemi lahendama. Valdav osa piiriülese ebaseadusliku kaubanduse loomadest müüakse veebis. COVID-19 pandeemia on niigi edukat äri veelgi õhutanud, kuna inimesed ihkavad seltskonda rohkem kui kunagi varem. Selline vajadus saab kiiresti rahuldatud veebiplatvormide ja sotsiaalmeedia kaudu, kus loomi müüakse. Piiratud nõuete, kehva järelevalve ja anonüümsuse tõttu on turuosalistel lihtne loomi soetada ja müüa olenemata nende päritolust ja tervislikust seisundist.

Selline illegaalne tegevus aga kujutab ohtu looma tervisele ja heaolule, ohustab inimese tervist ja bioohutust, kahjustab riigi rahandust ning soodustab kuritegevust. Näitena saab tuua impordieeskirjade rikkumised ning marutaudi ja teiste haiguste leviku.

Ka eraisikuna on sul võimalik probleemi lahendamisele kaasa aidata. Selleks

  1. ära soeta kodulooma ebaseaduslikult tegutsevatelt isikutelt;
  2. kui näed kahtlast tegutsemist, siis anna sellest teada Eesti Loomakaitse Seltsile;
  3. levita infot probleemist ka oma tuttavatele.

Eurogroup for Animals on lobiorganisatsioon, mis esindab Brüsselis 70 loomakaitseorganisatsiooni 25 EL-i liikmesriigis, Ühendkuningriigis, Šveitsis, Serbias, Norras, Austraalias ja USA-s. Eestist kuuluvad lobigruppi MTÜ Loomus ja Eesti Loomakaitse Selts. Alates asutamisest 1980. aastal on organisatsioonil õnnestunud julgustada EL-i loomakaitses võtma vastu kõrgemaid õiguslikke standardeid. Eurogroup for Animals kajastab avalikku arvamust oma liikmesorganisatsioonide kaudu kogu liidus ning tal on nii teaduslikke kui ka tehnilisi teadmisi, et anda autoriteetset nõu loomade heaoluga seotud küsimustes.