Loomuse pöördumine Keskkonnaministeeriumi poole seoses Nuckö Farm OÜ tegevusega Noarootsi vallas

Keskkonnaministeerium
keskkonnaministeerium@envir.ee

Nuckö Farm OÜ tegevusest Noarootsi vallas 

Pöördume Teie poole seoses Noarootsi valda rajatava Nuckö Farm OÜ rebasefarmiga. Noarootsi vallavalitsus andis 3. juulil 2015 ettevõttele Nuckö Farm loa võtta kasutusele esimene viiendik rebasefarmist, mis võib mahutada kuni 3500 looma.

Palume selgitada:

1) Millise õigusakti sättele tuginedes on üle 100-pealise loomaga farmi puhul rahuldav sõnnikuhoidlata tegutsemine ja sõnniku transport teise ettevõtte sõnnikuhoidlasse, kui veeseaduse säte nõuab sõnnikuhoidlat juba 10-pealiste loomapidamishoonete puhul? Nimetatud seaduse § 26.2  lg 1, 2 ja 3 kohaselt kõikidel loomapidamishoonetel, kus peetakse üle 10 loomühiku loomi, peab olema lähtuvalt sõnnikuliigist sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla. Põllumajandusloomade pidamisel peab sõnnikuhoidla või sõnniku- ja virtsahoidla mahutama vähemalt nende kaheksa kuu sõnniku ja virtsa. Kui sügavallapanuga laut ei mahuta kaheksa kuu sõnnikukogust, peab laudal olema ülejääva koguse mahutav sõnnikuhoidla. Sõnnikuga kokkupuutuvad konstruktsioonid peavad vastama sõnnikuhoidlatele esitatavatele nõuetele.

2) Kas Noarootsi vallavalitsus on käitunud õigusaktidele vastavalt ja nende alusel, andes kasutusloa rebasefarmile ilma keskonnamõju eelhinnanguta? Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lg 2 p 1 kohaselt peab otsustaja andma eelhinnangu selle kohta, kas põllumajanduse valdkonna tegevusel on oluline keskkonnamõju.
Kuna kohalikud elanikud on kogunud üle 200 allkirja rebasefarmi rajamise vastu piirkonda ja Noarootsi vallavalitsuse kinnitusel ei oma farm nende elukeskkonnale mingisugust mõju, siis kas keskkonnamõju hindamine poleks just mõistlik ja õiguspärane samm antud olukorras?

CS_56699046