Mida tähendab ELi elusloomade transpordi määruse muudatus loomade jaoks, keda kasutatakse loomkatsetes?

Euroopa Komisjon avaldas 2023. aasta detsembris määruse muudatusettepaneku, mis puudutab elusloomade transporti ning loomade kaitset sellise veo ajal. Ettepanekus öeldakse selgesõnaliselt, et määrus hõlmab teaduslikel eesmärkidel veetavaid loomi, ent siiski puuduvad liigispetsiifilised sätted, mis käsitleksid selliseid olulisi tegureid.

Pärast määruse (EÜ) nr 1/2005 rakendamist ligi 20 aastat tagasi ei ole Euroopa Komisjon võtnud konkreetseid meetmeid teaduslikel eesmärkidel veetavate loomade heaolu osas. Vaatamata stressile, kannatustele ja suurenenud vigastuste riskile, mida need loomad transpordi ajal kogeda võivad, on nende heaolu tagamiseks meetmeid märgatavalt puudu.

Teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade transportimise kohta EL-i ja ELi piires on andmeid olnud vähe, EÜ ja liikmesriikide statistikaaruannetes on saadaval vaid minimaalne teave.

Komisjoni muudatusettepanek hõlmab nüüd selgesõnaliselt teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade transporti transpordimääruse reguleerimisalasse. Ettepanekus tunnistatakse, et nende heaolu peab tagama, ent samas jätab komisjon need loomad jätkuvalt kaitseta. Täpsemalt on kaks problemaatilist kohta:

  • uuringuteks ja katseteks vajalike loomade kvaliteedi rangete nõuete tõttu avaldavad täiendavad piirangud mõju sellele, kas neid loomi kõlbab kohalejõudes loomkatseteks kasutada;
  • teaduslikud protseduurid võivad nõuda selliste loomade kasutamist, keda võib pidada antud määruse all transpordiks kõlbmatuks.

Eelkõige ei kohaldata teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade vedamisel liigispetsiifilisi sätteid, mis on seotud transpordikõlblikkuse, jootmis- ja söötmisintervallide, sõiduaegade, temperatuuride ja puhkeperioodidega ning loomade saabuvate seisundite hindamise ja registreerimisega. Need erandid on eriti murettekitavad pikki vahemaid veetavate loomade puhul.

Sõltumata sellest, mis eesmärgil loomi transporditakse, jäävad konkreetse liigi vajadused ja heaoluprobleemid samaks. Olenemata sellest, kas nad liigitatakse põllumajandusloomadeks, inimeste seltsilisteks või teaduslikel eesmärkidel kasutatavateks loomadeks, on sama liigi vajadused samad. 

Muudatusettepanekule andis tagasisidet Loomus 22. veebruaril 2024 ja tõi välja, et loomade heaolu ei tohi jääda tagaplaanile sõltumata sellest, mis eesmärgil inimene loomi ära kasutab, ning loomade heaolu peab lähtuma loomast, mitte tema ära kasutamise viisist või eesmärgist.