Loomuse põhikiri

MTÜ Loomus

PÕHIKIRI

Põhikiri on kinnitatud 1. novembril 2004. a sõlmitud asutamislepinguga. Seda on muudetud üldkoosoleku otsusega 7. jaanuaril 2010. a, 18. aprillil 2014. a, 8. detsembril 2017. a, 4. oktoobril 2019. a ja 7. veebruaril 2020. a.

I ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu nimi on MTÜ Loomus.
1.2. MTÜ Loomus asukoht on Eesti Vabariik, Harjumaa, Tallinn.
1.3. MTÜ Loomus on eraõiguslik juriidiline isik, mis tegutseb avalikes huvides, järgib kodanikeühenduste eetiliste tegevuste põhimõtteid ning mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest ja käesolevast põhikirjast.

II MTÜ LOOMUS EESMÄRK JA TEGEVUSED

2.1. MTÜ Loomus (edaspidi MTÜ) eesmärgiks on looduslähedase ja loomasõbraliku elulaadi edendamine. MTÜ viib oma eesmärke ellu läbi avalikkusele suunatud kampaaniate, meediatöö, koolituste ning erinevate ühiskonnagruppidega suhtlemise.

III LIIKMELISUS

3.1. MTÜ liige saab olla iga füüsiline (vähemalt 18-aastane) või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid.
3.2. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
3.3. MTÜ liikmeks astumiseks tuleb esitada MTÜ juhatusele kirjalik avaldus. MTÜ liikmeks astuda soovijal peab olema MTÜ liikmete hulgas kaks soovitajat.
3.4. Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet MTÜ tegevuse kohta.
3.5. MTÜ liikme õigused ja kohustused tekivad pärast esimese liikmemaksu tasumist. Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus.
3.6. MTÜ liikmel on õigus esindada MTÜd avalikkuse ees juhatuse eelneval heakskiidul.
3.7. MTÜ sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitab üldkoosolek.
3.8. MTÜ liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
3.8.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu;
3.8.2. on esitanud MTÜ vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane;
3.8.3. rikub MTÜ põhikirja, liikmetele kehtestatud eeskirju või kahjustab MTÜ tegevust muul viisil.
3.9. MTÜ otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus seaduses ettenähtud korras ning juhatus annab väljaarvamise otsusest liikmele teada esimesel võimalusel.
3.10. Juhatuse otsuse liikme väljaarvamise kohta võib liige edasi kaevata MTÜ üldkoosolekule seaduses ettenähtud korras ja nõuda enda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.
3.11. Liikmelisust MTÜs ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda ega pärandada, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
3.12. Liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel MTÜst välja astuda.
3.13. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
3.14. Juhatus võib kehtestada väljaspool MTÜ Loomuse liikmeskonda eristaatusi, nt toetajaliige, auliige, kellele ei kohandu seadusest ja põhikirjast tulenevad liikmete kohustused ja õigused.

IV JUHTIMINE

4.1. MTÜ kõrgeimaks organiks on vastavalt seadusele liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik MTÜ liikmed.
4.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest ja MTÜ põhikirjast.
4.3. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
4.4. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides MTÜ juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
4.5. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.5.1. põhikirja muutmine;
4.5.2. eesmärgi muutmine;
4.5.3. majandusaasta aruande kinnitamine;
4.5.4. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
4.5.5. juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes MTÜ esindaja määramine;
4.5.6. Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine.
4.6. MTÜ juhatus kutsub üldkoosoleku kokku seaduses ettenähtud juhtudel.
4.7. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik MTÜ liikmed. Üldkoosolekul võib hääletada MTÜ liige või liikme esindaja allkirjastatud volikirja alusel. Esindajaks võib olla ainult teine MTÜ liige.
4.8. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid sõltumata üldkoosolekule saabunud MTÜ liikmete arvust, kui liikmetele on üldkoosoleku toimumisest, toimumise ajast, toimumiskohast ja üldkoosoleku päevakorrast e-posti teel vähemalt seitse päeva ette teatatud.
4.9. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks lihthäälteenamusega.
4.10. MTÜ-l on juhatus, mis juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses.
4.11. MTÜ juhatus valitakse kaheks aastaks ja sinna võib kuuluda üks kuni viis liiget, kelle määrab üldkoosolek.
4.12. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.
4.13. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada MTÜ-d kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
4.14. Juhatus:
4.14.1. peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 MTÜ liikmetest;
4.14.2. korraldab MTÜ raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja headele raamatupidamistavadele ning on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele;
4.14.3. koostab majandusaasta aruande;
4.14.4. peab arvestust liikmeskonna üle;
4.14.5. sõlmib töölepinguid MTÜ töötajatega ja samuti lõpetab töölepingud.

V MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

5.1. MTÜ vara tekib liikmete liikmemaksudest ja muudest maksetest, MTÜ vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, annetusest ja muudest laekumistest.

VI MUUD TINGIMUSED

6.1. MTÜ lõpetatakse:
6.2. Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
6.3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.

Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seaduses sätestatut.