Raporti kokkuvõte

Loomad nagu rebased, mingid ja kährikud, keda peetakse nende karusnahkade nimel, on aktiivsed ja suurtel aladel elavad kiskjad, kellel on mitmekülgsed bioloogilised vajadused. WelFur on tööstuse poolt loodud vabatahtlik heaolu sertifikaat karusloomafarmidele, mis sätestab loomade heaolule madalamad standardid kui mõned EL-i liikmesriikide seadused ette näevad.  

  • Intensiivne puurisüsteem on Euroopa Liidu karusloomafarmides püsinud aastate jooksul suuresti muutumata. WelFur, mis on loodud olemasolevate majutussüsteemide ja minimaalsete Euroopa Liidu seaduste põhjal, ei paku rahuldavaid ega usaldusväärseid lahendusi tavapärastest karusloomafarmide tegevustest põhjustatud probleemidele. 
  • WelFur kriteeriumid ei nõua minkidele juurdepääsu veele ega rebastele kaevamiseks maad. Vees toidu otsimist (minkidel) ja kaevamist (rebastel) peetakse loomuomasteks tegevusteks ja motivatsioon nende tegemiseks on tõenäoliselt kõrge, kuid WelFuri kriteeriumid ei taga nimetatud liikidele võimalust liigipõhiste vajaduste rahuldamiseks.
  • WelFur hindamisskeem kombineerib erinevad heaolumõõdikud ühtsesse farmile antavasse hindesse. See peidab individuaalseid mõõdikuid ning laseb varjata tõsiseid heaolu puudutavaid probleeme ja vigastusi.
  • WelFur hindamissüsteemi eesmärgiks on hinnata farme võrreldes teiste farmide ja praeguste “parimate näidetega”. WelFur protokoll ei hinda loomade heaolu “absoluutse” heaolu tasandil, ega hinda loomade heaolu üksiku looma tasandil. See ei taga, et üksikuid loomad ei kannata halbades elutingimustes.
  • Vaatamata tööstuse väidetele, et hindamisi teostasid kolmandad osapooled, omab Soome Karusnahatootjate Assotsiatsioon 38% ettevõttest Luova, mis vastutab Soome karusnahafarmide auditeerimise eest ning ka paljud hindajad on selle tööstusega seotud.
  • Kokkuvõttes on WelFuri sertifikaadil selged puudujäägid, mis puudutavad loomade heaolu mõõtmist, auditeerimist ja karusnahatööstusest sõltumatuks jäämist. Sellepärast ei tohi WelFuri kasutada loomade heaolu standardina EL-is, ei seda soovitada ega ühelgi moel reklaamida.

Mitmed uurimused on näidanud, et EL-i karusnahafarmides dokumenteeritud tegevused ei vasta kõige põhilisematele loomade heaolu vajadustele, ega ka 1998. aasta EL-i seadusandlusele (Directive 58/98/EC), mis puudutab loomade pidamist farmides.

KUTSUME ÜLES:

  • Euroopa Liidu liikmesriike, kes endiselt lubavad loomade pidamist karusnahkade tootmise nimel, alustada võimalikult kiiresti karusnahkade tootmise keelustamist. 
  • Euroopa Komisjoni viivitamatult tegutsema selle nimel, et toestada kõikides riikides, kus karusloomafarmid eksisteerivad, auditeid ja uurida Direktiivi 98/58/EC rikkumisi, arvestades Euroopa Nõukogu 1999 soovitustega.
  • EL-i ja liikmesriikide poliitikuid ja ametnikke mitte tunnustama Welfuri ega ühelgi moel nende integreerimist loomade heaolu puudutavatesse poliitikatesse.