Ühispöördumine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poole seoses planeeritava meelelahutuskeskusega (täiendatud EASi vastusega)

Pilt: Sharkopedia

Loomakaitseorganisatsioonid saatsid täna ühise pöördumise Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele:

Austatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Pöördume teie poole seoses eilse uudisega kogupere külastuskeskuse “Sea Star” toetamisest.

Palume hinnata projekti eetilisust ja sobivust kaasaegsesse, loodussõbralikku ja progressiivsesse Eestisse.

Ookeanikalade akvaarium on arengus suur tagasiminek. Maailmas domineerivad ja jätkavad võidukäiku vastupidised trendid – liigutakse eemale meelelahutusest, mille peamisteks objektideks on loomad. Suund on looduse ja loomade kaitsmine, liikide säilitamine, jätkusuutlikkus, loodusressursside taastamine.

Palun tutvuge Ameerika kurikuulsa akvaariumi SeaWorldi arengutega ja murrangulise dokumentaalfilmiga Blackfish (USA, 2013), mida on muuhulgas levitatud Rahvusringhäälingus. Meie oma põhjanaabrid soomlased on Särkänniemi lõbustuspargis suure ja üldrahvaliku skandaali saatel delfiinide pidamisest loobunud. Parasjagu on kooskõlastusringil loomakaitseseaduse muudatus, mille kohaselt ei tohi Eestis enam alates 2018. aasta juunist väga paljusid loomi avalikult näidata. Teeme kõik endast oleneva, et nimekiri sisaldaks ka hailisi ja railisi.

Proaktiivselt on metsloomade kasutamise tsirkuses juba enne vastava seaduse jõustumist oma territooriumil keelanud Tallinn, Tartu, Pärnu ja Viljandi75 protsenti Eesti inimestest ei poolda metsloomade kasutamist tsirkuses (Kantar Emor 2017).

Vangistuses ei ole võimalik tagada metsloomadele, eriti suurte avamereloomade ja kalade liigiomaseid tingimusi. Lisaks tekitab selline plaan rohkelt lisaküsimusi: kust kalad tulevad, kes vastutab nende igapäevase heaolu eest, kes järgib loomakaitseseadusest tulenevaid nõudeid, millised eksperdid on akvaariumi kavandanud ja heaks kiitnud, kas EAS kaasas otsustusprotsessi mereloomade spetsialiste ja loomaeetikuid, milline on selle projekti turunduslik väärtus Eestile kui innovatiivsele ja loodussõbralikule riigile.

Oleme ühiskonnana arenenud ajajärku, kus tundlike olendite ekspluateerimine meelelahutuslikul eesmärgil ei ole enam vastuvõetav. Meie hinnangul tuleks projektide toetamisel kaaluda, kas need on ikka kooskõlas ühiskonna väärtushinnangutega.

Lugupidamisega,

MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus
Loomade Nimel
Eesti Loomakaitse Selts
Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing
Pesaleidja
MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu
Varjupaikade MTÜ
MTÜ Kasside Turvakodu
MTÜ Kassiabi

Lisatud EASi juhatuse vastus pöördumisele:

Austatud ühispöördumise algatajad

Täname, et juhtisite tähelepanu EAS poolt toetatavale projekti „SeaStar“ kavandatavate tegevuste mõjudele ja seostele loomakaitseseaduse muudatustega.

EAS võtab antud pöördumise sisu väga tõsiselt ja kavatseb enne põhitaotluse kinnitamist ja toetuse eraldamise otsust kaasata projekti sõltumatu eksperdi, kes tunneb mereloomade eluviise, on kursis (vee)loomade kaitse temaatikaga ja kelle ülesandeks saab olema projekti loomakaitse seadustele vastavuse analüüsimine. Taotleja on kinnitanud, et atraktsiooni rajamisel tagatakse vastavus ISO standardite kaudu, rakendatakse säästva turismi, eelkõige loodushoiu põhimõtteid. Taotleja ülesanne on põhitaotluse ettevalmistamine kujul, mida saaks reaalselt ellu viia ja kes kavandab selleks vajalikud muudatused.

Rahvusvaheliselt huvipakkuvate pereturismi atraktsioonide toetuse taotlemine on kahe-etapiline. EAS tutvustas 16.03 neid seitset pereturismi atraktsiooni, kelle projekt vastas kõige paremini toodud hindamismetoodikale http://www.eas.ee/wp-content/uploads/2016/07/2- ET_Pereatraktsioonide_valikumetoodika-ver1.pdf ja kellele meetme rahaliste vahendite piires tehti ettepanek põhitaotluse esitamiseks. Põhitaotluse esitamiseks on aeg paindlik, igaüks toimetab omas tempos, maksimaalselt võimalik aega kasutada 250 tööpäeva. Kui selleks ajaks põhitaotlust ei esitata, või on selgunud, et esialgu planeeritud ideed pole võimalik ellu viia, teeb EAS otsuse projekti mitte rahastada ning suunab ettepaneku pingereas järgmisele positiivsele projektile oma idee elluviimiseks. Tehnilised detailid täpsustatakse ja nõuetele vastavuse tagab projekt põhitaotlusega esitatavas dokumentatsioonis.

Edastasime teie pöördumise „SeaStar“ projektijuhile.