Leedu keelustas karusloomafarmid

Eelmisel nädalal, 21. septembril kiitis Leedu parlament heaks karusloomafarmide keelustamise. Keelu poolt hääletas 68 saadikut, vastu 25, erapooletuid oli 15. Selleks, et seaduseelnõu läbi läheks, pidi Leedu president Gitanas Nausėda selle kümne päeva jooksul allkirjastama, mida ta eile ka tegi. 

Keelu jõustumisel saab Leedust Euroopa Liidu 20. riik, mis keelab kas täielikult või osaliselt karusloomakasvatuse. Leedus on 44 naaritsafarmi ja 31 tšintšiljafarmi ning seal tapetakse igal aastal umbes miljon naaritsat ja 30 000 tšintšiljat.

“Tegemist on erakordselt vägeva uudisega,” rõõmustas loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juhatuse liige Anu Tensing. “Leedu on Euroopa üks suurimaid karusnahatootjaid, ent loomasõbralikkus võitis. Nüüd tuleb kaotada karusloomatööstus terves maailmas.”

Üle 1,5 miljoni Euroopa kodaniku andis oma allkirja algatus “Karusnahavaba Euroopa” ehk “Fur Free Europe” toetuseks ehk kutsus Euroopa Liitu üles keelustama loomade pidamise ja surmamise ainult või peamiselt karusnaha tootmise eesmärgil ning kasvandustest pärit karusnaha ja seda sisaldavate toodetega kauplemise Euroopa Liidus. Eestis juhib kampaaniat loomade eestkoste organisatsioon Loomus.

Reedel, 22. septembril kirjutas Loomus ka pöördumise Leedu presidendile palvega seaduseelnõu allkirjastada:

KIRI LEEDU PRESIDENDILE:

Dear President Gitanas Nausėda,

I am writing to you on behalf of Loomus, an Estonian animal advocacy organisation. Banning fur farming in Estonia was one of our main objectives until 2021 when the ban was passed, but banning fur farming just in Estonia is not enough. This cruel and inhumane practice should be banned across the world.

We are happy to see that the fur farming ban in Lithuania passed the final vote in the Seimas yesterday. We urge you to sign the bill into law so that Lithuania can join the list of countries where fur farming will be banned.

When the ban comes into effect, Lithuania will become the third Baltic country where fur farms are banned. In Estonia and Latvia, the ban has already been adopted, and the ban will come into effect from 2026 and 2028, respectively.

Earlier this year, we all saw the investigation into fur farming in Lithuania. We believe we can all agree that it was shocking. It is not possible to meet any kind of welfare needs of animals in fur farms, including the ability to express their natural behaviour. The caged systems on fur farms lead to animal suffering, including self-mutilation, infected wounds, cannibalism and stress-related stereotypical behaviour is regularly recorded. 

In 2022 over 80 organisations all over the European Union and the world came together to ban fur farming in the union. The Fur Free Europe” initiative collected over 1.5 million verified signatures in less than a year and the signatures were submitted to the European Commission calling for an end to fur farming across the EU. Lithuania had one of the highest threshold percentages of signatures in Europe, at 640%.

We look forward to welcoming Lithuania to the growing list of European countries who have ended the cruelty of fur farming, and your signature can make it happen!

Yours sincerely,

Anu Tensing

Board member, MTÜ Loomus

KIRI LEEDU PRESIDENDILE (tõlge eesti keelde):

Lugupeetud president Gitanas Nausėda

Kirjutan Teile Eesti loomade eestkoste organisatsiooni Loomus nimel. Karusloomakasvatuse keelustamine Eestis oli üks meie põhieesmärke kuni 2021. aastani, mil keeld vastu võeti, kuid karusloomakasvatuse keelamisest ainult Eestis ei piisa. See julm ja ebainimlik tegevus tuleks kogu maailmas keelata.

Meil on hea meel näha, et Leedu karusloomakasvatuskeeld läbis eile Seimis lõpphääletuse. Soovitame tungivalt seaduseelnõu allkirjastada, et Leedu saaks liituda nende riikide nimekirjaga, kus karusloomakasvatus keelatakse.

Leedust saab keelu jõustudes kolmas Balti riik, kus karusloomafarmid on keelustatud. Eestis ja Lätis on keeld juba vastu võetud ning keeld hakkab kehtima vastavalt 2026. ja 2028. aastast.

Selle aasta alguses nägime me kõik videosid Leedus karusloomakasvatustest. Usume, et võime kõik nõustuda, et see oli šokeeriv. Karusloomafarmides ei ole võimalik rahuldada loomade heaoluvajadusi, sh võimet väljendada oma loomulikku käitumist. Karusloomafarmide puurisüsteemid põhjustavad loomade kannatusi, sh enesevigastamist, haavu, kannibalismi ja stressiga seotud stereotüüpset käitumist, täheldatakse regulaarselt.

2022. aastal astus üle 80 organisatsiooni üle Euroopa Liidu ja kogu maailma kokku, et keelustada liidus karusloomakasvatused. Algatus “Fur Free Europe” ehk “Karusnahavaba Euroopa” kogus vähem kui aastaga üle 1,5 miljoni valideeritud allkirja ja allkirjad esitati Euroopa Komisjonile,  kutsudes üles lõpetama karusloomakasvatust kogu ELis. Leedus oli allkirjade protsent võrreldes riigi lähendiga Euroopas üks kõrgemaid, 640%.

Ootame Leedut Euroopa riikide kasvavasse nimekirja, kus on lõpetatud julm karusloomatööstus ja Teie allkiri võib selle teoks teha!

Lugupidamisega

Anu Tensing

MTÜ Loomus, juhatuse liige