UURIMUS: Eestlased eelistavad vegan ja julmusevabu ilutooteid

Loomade eestkoste orgnisatsioon Loomus lõi 2020. aasta lõpus loomasõbraliku ilu (LILU) töörühma, mille eesmärk on loomasõbraliku ilu teema tähtsuse tõstatamine Eesti ühiskonnas ning eestlaste kosmeetikatoodete ja iluteenuste tarbimiskäitumise loomasõbralikumaks muutmine.

Käesoleva aasta alguses otsustas töörühm oma tegevuste jaoks sisendi kogumiseks läbi viia uurimuse, et kaardistada tarbijate ostukäitumist ilu- ja nahahooldustoodete valdkonnas. Kui ostame poest kosmeetikat, olgu see siis näo-, kehahooldus- või meigitoode, siis teeme teadlikke ja alateadlikke valikuid teatud faktorite põhjal – tootja/bränd, lõhn, tekstuur, toon, pakend või mõni muu meie jaoks oluline kriteerium. 

Loomasõbraliku ilu tarbijad lisavad iluoste tehes sellesse nimekirja veel ühe kriteeriumi – millised brändid ja tooted põhjustavad loomadele kõige vähem kahju ja piina. Sinna hulka kuulub näiteks loomkatsete vältimine, loomsete koostisosade ja kõrvalsaaduste vältimine ja laiemas mõttes ka tarbimise keskkonnamõju vähendamine. 

Käesoelvas kokkuvõttes anname ülevaate, millised on uurimuse tulemused ning kuidas me kõik saame oma nahahooldus- ja ilutoodetega seotud ostukäitumist loomasõbralikumaks muuta. Uurimuse küsimused/väited pani kokku LILU töögrupp. Ankeeti jagasime peamiselt sotsiaalmeedias, kasutades selleks seniste koostööpartnerite abi, paludes neil oma jälgijate/võrgustiku seas uurimuse linki jagada, postitasime uurimusele vastamise üleskutset erinevatesse Facebooki gruppidesse, kirjutasime iluportaalide toimetajatele ning erinevate ilu- ja nahahooldustoodete müügiga tegelevatele ettevõtetele sotsiaalmeedias. Kokku vastas meie uurimusele 144 inimest, eesmärk oli kokku saada ca 150 vastajat.

Uurimuses palusime vastajatel anda erinevatele väidetele hinnanguid ning vastata ka mõnele küsimusele. Küsisime hinnanguid järgmiste valdkondade kohta: 

  • üldsuhtumine ilu- ja nahahooldustoodete tarbimisse; 
  • kaubamärkide maine ja eetilisus;
  • ostukäitumine. 

Küsimused, millele vastuseid ootasime puudutasid vegan ja julmusevabade nahahooldus- ja ilutoodete tarbimise olulisust, selliste toodete kättesaadavust ning soovitusi töögrupile edasiste tegevuste planeerimiseks.

Tulemused 

Meie uurimuse keskmine vastaja oli vanuses 26-35, omab kõrgharidust ning tema keskmine netosissetulek jääb vahemikku 601-1200 eurot. Ta eelistab naistele mõeldud ilu- ja nahahooldustooteid, millest võib eeldada, et enamik vastajatest defineerivad ennast naisena. Meie keskmine vastaja ei ole vegan ning peamine argument kaubamärkide valikul on keskkonnasõbralikkus.

Küsimusele “Kui oluline on sinu jaoks, et ilu- ja/või nahahooldustoodete kaubamärgid, mida tarbid, oleksid julmusevabad ja vegan?” vastas ca 54% osalejatest, et see on nende jaoks väga oluline (vt Joonis 1). 

Joonis 1. Vastajate arv viiepalliskaalal, kus 1 = ei ole oluline ning 5 = väga oluline.

Palusime jätkuküsimuses välja tuua ka põhjused, alljärgnevalt mõned näited:

“Kuna kõik loomsed ained saab asendada taimsete alternatiividega, siis ei näe mõtet, miks neid peaks kosmeetikas kasutama.”

“Armastan loomi ja planeeti, millel elame. Me peame andma endast kõik, et seda hoida ja päästa, mis päästa annab.”

“Mulle ei meeldi mõte, et keegi kannatab, kuna mina tahan olla ilus ja moodne. Alternatiive on palju.”

Meie soov oli ka teada saada, millised on vastajate kõige lemmikumad ilu- ja nahahooldustoodete kaubamärgid, selle kohta saab infot alljärgnevast sõnapilvest (vt Joonis 2).

Joonis 2. Sõnapilv eestlaste lemmikutest ilu- ja nahahooldustoodete kaubamärkidest.

Nagu sõnapilvest nähtub, on eelistatud just kodumaised ilu- ja nahahooldustoodete brändid, kellest paljude tootevalikust on võimalik leida nii vegan kui ka julmusevabu tooteid.

Siinkohal on asjakohane tuua võrdluseks kõrvale küsimuse “Kui lihtne on leida poodidest ilu- ja/või nahahooldustoodete kaubamärke, mis on julmusevabad ja vegan?” tulemus, millele vastajad pidid hinnangu andma skaalal 1 (üldse pole lihtne) kuni 5 (väga lihtne). 54,9% vastanute jaoks on selliste kaubamärkide leidmine poodidest pigem keeruline (vt Joonis 3). Mitmed vastajad tõid välja, et vegan ja/või julmusevaba kosmeetika leidmine poest nõuab põhjalikku eeltööd ning tihti spetsiifiliste poodide külastamist, kuid see pole paljude jaoks eriti mugav. 

Joonis 3. Vastajate arv viiepalliskaalal, kus 1 = üldse pole lihtne ning 5 = väga lihtne.

Järgnevalt on välja toodud erinevate väidete kategooriate tulemused: 

Üldsuhtumine

Meie uurimuses esitatud väitega “Tarbin regulaarselt vegan ja/või julmusevabu ilu- ja nahahooldustooteid.” nõustub täielikult 63 vastajat (vt Joonis 4). Seega, saame eeldada, et uurimusest osavõtnute hulgas on julmusevabade ja vegan ilu- ja nahahooldustoodete kasutamine saanud tavapäraseks osaks igapäevaelust. Samas nõustub umbes 64% vastanutest täielikult väitega “Tahaksin hakata rohkem tarbima vegan ja/või julmusevabu ilu- ja nahahooldustooteid.”, millest võime järeldada, et osalenute hulgas on suur huvi veelgi enamate vegan ja julmusevabade toodete katsetamise/tarbimise vastu. 

Joonis 4. Üldsuhtumine vegan ja/või julmusevabade ilu- ja nahahooldustoodete tarbimisse. Vastajate arv viiepalliskaalal.

Arvame, et antud väite tulemus on selline just seetõttu, kuna me ei küsinud vastajatelt, kui palju nende tarbitavatest toodetest on juba vegan ja julmusevabad, st kas kogu iluarsenal või ainult osa sellest. Lisaks on meie väited sõnastatud “ja/või” formaadis, mis tähendab, et vastajad võivad tarbida ka kas ainult vegan või ainult julmusevabu tooteid.

Kaubamärkide maine ja eetilisus

Oma uurimuses käsitlesime eraldi nii kaubamärkide maine kui eetilisuse küsimust. 81 vastajat nõustub täielikult väitega “Ma eelistan ilu- ja nahahooldustooteid, mis on valmistatud looduslikest koostisosadest.”. Sellega haakub ka 108 vastaja seisukoht, mille kohaselt ei ole aktsepteeritav, kui kaubamärk keskendub toodetes rohkem moele kui looduslikele koostisosadele.

Sageli võib tekkida arvamus, et inimesed ostavad teatud kaubamärke, sest need on n-ö populaarsed ja/või nende tarbimine võimaldab teistele endast head muljet jätta. 82% meie vastajatest ei nõustu aga selle väitega üldse (vt Joonis 5). Samuti leiab 75% vastanutest, et kõrge hind ei taga veel kvaliteetset toodet.

Joonis 5. Suhtumine kaubamärkide mainesse. Vastajate arv viiepalliskaalal.

Teine oluline aspekt kaubamärkide juures on kindlasti nende eetilisus. 88 vastajat 144st nõustub täielikult väitega “Mind huvitab, kas minu tarbitavad ilu- ja/või nahahooldustoodete kaubamärgid käituvad eetiliselt.”; sama suur hulk vastajaid on täielikult nõus väitega “Mind häirib, kui ilu- ja/või nahahooldustoodete kaubamärgid, mida tarbin, käituvad ebaeetiliselt.” (vt Joonis 6). 

Joonis 6. Suhtumine kaubamärkide eetilisusesse. Vastajate arv viiepalliskaalal.

Mis puudutab  ilu- ja/või nahahooldustoodete kaubamärkide eetilisust laiemalt, siis 65% vastajaist nõustub täielikult, et need peaksid olema kõikides äritegevuslikes aspektides eetilised.

Ostukäitumine

Väited, millele uurimuses osalejad pidid seoses antud kategooriaga hinnanguid andma, puudutasid ennekõike nende enda ostukäitumise ja eetilisuse vahelist seost. 

Heameel on näha, et 55% vastajatest ei nõustu üldse väitega “Kaubamärgi eetilisus ei mõjuta minu ostuotsust.”  ning umbes 40% osalejatest teeks pigem kõik endast oleneva, et osta tooteid eetilistelt ilu- ja/või nahahooldustoodete kaubamärkidelt (vt Joonis 7). 

Joonis 7. Vastajate ostukäitumine. Vastajate arv viiepalliskaalal.

Tore on tõdeda, et kui meie vastajad peavad valima kahe ilu- ja/või nahahooldustoodete kaubamärgi vahel – millest üks on eetiline ja teine mitte – siis 54% otsustab alati eetilise kaubamärgi kasuks.

Samuti on suur osa vastajaist nõus maksma eetilise toote eest tunduvalt rohkem, kuigi LILU töögrupis oleme seisukohal, et vegan ja julmusevabad ilu- ja nahahooldustooted peavad olema kättesaadavad erineva ostujõuga tarbijatele.

Edasised sammud

Eelpool välja toodud tulemustest nähtub, et väga suur osa meie uurimusele vastanud tarbijatest juba teevad ilu- ja nahahooldustooteid ostes teadlikult loomasõbralikke valikuid. Ent antud valdkonnas on siiski veel palju arenguruumi.

Paljud vastajad rõhutasid tarbija teadlikkuse tõstmise ning adekvaatse (ja kontrollitud!) info kättesaadavuse olulisust. Kuna LILU töögrupi üheks eesmärgiks on loomasõbraliku ilu teema tähtsuse tõstmine Eesti ühiskonnas, siis oleme inimeste teadlikkuse tõstmise tarbeks kirjutanud mitmeid artikleid erinevatel teemadel, sh ilutoodete märgistused, loomsete koostisosade vältimine juuksehoolduses, näohooldus– ja ilutoodetes ning juuksurisalongide loomasõbralikumaks muutmine

Selleks, et tagada parem info kättesaadavus brändide/toodete/koostisosade kohta, oleme LILU töögrupis juba mõnda aega arutanud ja juba ka alustanud andmebaasi loomist. Eesmärk on valmis saada tööriist, mis oleks abiks ja teejuhiks nii antud valdkonnas alles esimesi samme tegevale kui juba kogenud vegan/julmusevabade toodete tarbijale.

Samuti tunnevad uurimuses osalejad puudust infost vegan/julmusevabade teenusepakkujate kohta. Ka selles osas oleme ulatanud oma abikäe ning viinud läbi Instagram live’e erinevate Eestis tegutsevate vegan/julmusevabade teenusepakkujatega, sh Renaldo Paabel (C.U.T. salong), Eva Ivanova (Murueit ja tütred) ning Sevil Šukjurova (Beauty by Sevil). Lisaks viisime läbi loomasõbralike kinkide jõulukampaania selliste ilu- ja nahahooldustoodete pakkujatega nagu Veganshop, Tibrette ja Bless.

Mitmed vastajad tõid välja, et vegan/julmusevabade toodete/teenuste kättesaadavus on ebaühtlane. Usume, et antud uurimuse tulemusi laiemalt sotsiaalmeedias tutvustades jõuame oma sõnumiga erinevate edasimüüjate, kauplusteni jms, mis loodetavasti innustab neid edaspidiselt lisama oma sortimenti rohkem vegan/julmusevabade tooteid ning laiendama sortimenti ka vähemasustatud piirkondades. Meie uurimusest järeldub, et tarbijate nõudlus on selleks selgelt olemas. 

Veel üks murekoht tarbijate vaatepunktist on toodetel arusaadava ja üheselt mõistetava märgistuse puudumine. Tõsi, et hetkel tuleb tarbijal poes kulutada pikalt aega, et aru saada, kas toode sisaldab loomseid koostisosi ning eraldi vegan riiuleid niisama lihtsalt poodidest ei leia. Veidi parem on olukord e-poodides, kuna otsingu funktsiooniga on kohati võimalik välja filtreerida ainult vegan/julmusevabad tooted. Ka selles aspektis oleme juba töögrupisiseselt mõtteid põrgatanud, kuidas teha koostööd poodidega ning toetada neid vegan/julmusevabade toodete jaoks eraldi kategooria loomisel.


Meie tegevust saab jälgida Instagramis ja töögrupi poolt loodava sisu lisame ka lingipuusse. Meie blogipostitused on lihtsasti leitavad Loomuse kodulehelt.